I.  Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Justion Advocaten: een maatschap van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.
b. Het kantoor: Justion Advocaten te Middelburg en/of Rotterdam en/of Terneuzen en/of Breda.
c. Cliënt: de contractspartij van het kantoor.
d. Honorarium: de financiële vergoeding - exclusief BTW, verschotten en kantoorkosten als sub e. en f. bedoeld - die het kantoor voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
e. Verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt, waaronder bijvoorbeeld griffierechten, kosten van derden (deurwaarder, deskundige, etc.).
f. Kantoorkosten: de vaste percentuele opslag op het honorarium vanwege de kosten van kantoorfaciliteiten.
g. De overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Justion Advocaten en cliënt.

II.  Rechtsgebieden

Justion Advocaten houdt zich in het bijzonder bezig met de rechtsgebieden die vermeld staan op haar website www.justionadvocaten.nl

III.  Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht die aan Justion Advocaten wordt verstrekt. Deze toepasselijkheid geldt tevens voor alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

IV.  Overeenkomst van opdracht

a. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Justion Advocaten is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan Justion Advocaten slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten en door medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.
b. De cliënt stemt ermee in, dat Justion Advocaten de overeenkomst van opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren of zonodig met inschakeling van derden.
c. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

V.  Declaratie

a. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium wordt bij de totstandkoming van de opdracht aan de cliënt medegedeeld.
b. Naast het honorarium is de cliënt kantoorkosten, zoals hiervoor in artikel I sub f omschreven, verschuldigd.
c. Indien Justion Advocaten in een gerechtelijke procedure namens de cliënt optreedt, is de cliënt tevens verschotten, zoals hiervoor in artikel I sub e omschreven, verschuldigd. De hoogte van deze verschotten varieert met de aard van de gerechtelijke procedure, de omvang van het financiële belang, de rol van de cliënt in deze procedure als eiser dan wel gedaagde, et cetera. Deze kosten vormen geen vergoeding voor de werkzaamheden van Justion Advocaten, doch zijn verschuldigd aan de betreffende derde, zoals de betrokken rechterlijke instantie, de deurwaarder etc. Justion Advocaten doet de cliënt deze zogenaamde verschotnota's direct na ontvangst toekomen. De cliënt dient deze nota's te allen tijde direct na ontvangst aan Justion Advocaten te betalen.
d. Verschotten bestaande uit aan de rechterlijke instantie verschuldigde griffierechten moeten voorafgaande aan de gerechtelijke procedure worden voldaan uiterlijk op een door Justion Advocaten te vermelden tijdstip. Bij niet voldoening van deze griffierechten op voormeld tijdstip, staat het Justion Advocaten - mits zij dit vooraf aan cliënt meedeelt - vrij om haar werkzaamheden te staken dan wel op te schorten zelfs indien dit betekent dat in de gerechtelijke procedure voor de cliënt fatale termijnen verstrijken. Verrichte werkzaamheden worden elk maand gedeclareerd, ongeacht de omvang van de werkzaamheden en het stadium waarin de werkzaamheden zich bevinden.
e. Indien de cliënt het niet eens is met de hoogte van de factuur heeft de cliënt tot 14 dagen na factuurdatum het recht om de hoogte van de factuur te betwisten. Na 14 dagen vervalt dit recht. Betwisting dient schriftelijk te geschieden.
f. Justion Advocaten is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. In het geval Justion Advocaten voor de eerste maal voor de cliënt werkzaamheden verricht, gebeurt dit uitsluitend op basis van een voorschot.
g. Justion Advocaten behoudt zich het recht voor haar voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de gewijzigde voorwaarden, behoudens in geval van bijzondere en onvoorziene omstandigheden, slechts van toepassing zullen zijn op opdrachten die zijn verstrekt na de totstandkoming van de gewijzigde voorwaarden.
h. Indien twee of meer cliënten partij zijn bij een met Justion Advocaten gesloten overeenkomst van opdracht, zijn al deze cliënten jegens Justion Advocaten hoofdelijk verbonden voor de nakoming van hun verplichtingen uit de overeenkomst.
i. Justion Advocaten indexeert haar uurtatieven jaarlijks, in beginsel conform het CBS-prijsindexcijfer CPI 2015=100.
j. De cliënt stemt ermee in dat Justion Advocaten haar vorderingen op de cliënt verpandt aan de bank waarbij Justion Advocaten haar bankrekeningen aanhoudt en aan deze zo nodig een kopie verstrekt van de door Justion Advocaten aan de cliënt verzonden declaraties. 

VI.  Betaling

a. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Justion Advocaten gestelde bankrekeningen leidt tot kwijting van de cliënt. Betaling door middel van een beroep op verrekening is uitgesloten.
b. Betaling van declaraties van Justion Advocaten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
c. Indien Justion Advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten vallende op die invordering - met een minimum van €100 ten laste van de cliënt.

VII.  Aansprakelijkheid 

a.     Iedere aansprakelijkheid van het kantoor alsmede iedere eventuele aansprakelijkheid van de advocaten en juridische medewerkers die werkzaam voor het kantoor c.q. personen die onder de verantwoordelijkheid van Justion Advocaten werkzaam zijn, jegens cliënten en/of derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst of voortvloeiende uit onrechtmatige daad is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering – buiten het bedrag van het eigen risico – in het desbetreffende geval aanspraak op een uitkering geeft. Een kopie van de huidige polis ligt op het kantoor ter inzage.
b.     Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor alsmede de advocaten en juridische medewerkers werkzaam voor het kantoor  zijn echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
c.      Bovenvermelde aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval sprake is van fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
d.     Indien niettegenstaande het in deze bepaling onder de letters a tot en met c en e bepaalde de maatschap Justion Advocaten in voorkomend geval toch aansprakelijk zou zijn voor geleden schade die het bedrag van het eigen risico van de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (hierna te noemen: het meerdere) overschrijdt, is de evenredige aansprakelijkheid van de maten van de maatschap Justion Advocaten voor deze schuld van de maatschap voor het meerdere uitgesloten.
e.     De in deze bepaling vermelde aansprakelijkheidsbeperking(en), met uitzondering van de aansprakelijkheidsbeperking vermeld onder letter d, geldt niet in geval van schade als gevolg van opzet of grove schuld van een van de advocaten of de juridische medewerkers die het kantoor ter uitvoering van een opdracht vertegenwoordigt.

VIII.  Vervaltermijn

Onverminderd het hierboven in artikel V letter e bepaalde vervallen alle vorderingsrechten van cliënt jegens Justion Advocaten in verband met door Justion Advocaten verrichte werkzaamheden twaalf maanden na het tijdstip waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van voornoemde vorderingsrechten. 

IX.  Nietigheid

In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan. 

X.  Geschillen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht ten overstaan van de Rechtbank Rotterdam of Rechtbank Zeeland-West-Brabant. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens in de Engelse taal verkrijgbaar. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze Algemene Voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.

Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens te raadplegen op de website van Justion Advocaten www.justionadvocaten.nl