Ons specialisme

Wij zijn gespecialiseerd in de overheid als cliënt. Vanuit onze overheidsspecialisatie zijn wij ook vermeld op de shortlist van toonaangevende overheidsverzekeraars. Wij staan verder ook projectontwikkelaars en cliënten in de recreatie-, zorg- en visserijsector bij, als dat geen tegenstrijdig belang oplevert met onze overheidspraktijk.

Onze specialisten

Onze werkwijze kenmerkt zich door kwaliteit, discretie, gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, korte lijnen, uitstekende bereikbaarheid, persoonlijke service en no-nonsense. Wij zijn graag uw (vertrouwelijke) sparringpartner en helpen u ook in tijden van crisis deskundig en discreet. Kennis van de (overheids)cliënt vormt bij ons de basis en onze advisering is ‘rechtbankproof’.

Het ambtenarenrecht hebben wij onder andere gelet op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren bij ons Team arbeidsrecht en ambtenarenrecht ondergebracht. Voor economisch strafrecht gericht op overheden brengen wij u in contact met ons Team strafrecht die in verschillende zaken nauw met ons samenwerkt.

Terreinen

Wij zijn onder andere actief op de volgende rechtsgebieden:

 • Aansprakelijkheidsrecht.
 • Overheidsaansprakelijkheidsrecht.
 • Bestuursrecht:
  • Omgevingsrecht.
  • Wet open overheid/Wet openbaarheid van bestuur.
  • Handhaving.
  • Toezeggingen en informatieverstrekking.
  • Wegbeheer.
  • Nadeelcompensatie.
  • Subsidies.
 • Bouwrecht (met name voor (overheids)opdrachtgevers).
 • Staatssteunrecht.
 • Wet markt en overheid.
 • Waterschaps-/waterstaatsrecht.
 • Gemeenschappelijke regelingen.
 • Projectontwikkeling en grondexploitatie.
 • (Fundamentele) vrijheden en mediarecht.

Aansprakelijkheidsrecht
Binnen dit vakgebied gaat het vooral om de toepassing van de artikelen 6:162 BW (schuldaansprakelijkheid via onrechtmatige daad), 6:174 BW (risicoaansprakelijkheid voor opstallen), 6:74 BW (wanprestatie) en het verdere vermogensrechtelijk stelsel. Onze mensen hebben een uitstekende en actuele kennis van wetgeving en jurisprudentie. Wij procederen relatief veel en onze kennis is daardoor ‘rechtbankproof’.

Heeft u een (dreigend) probleem op het gebied van aansprakelijkheid of wanprestatie, dan kunt u op ons rekenen. Van een goed leesbaar advies, tot het uitbrengen van een effectieve dagvaarding of deugdelijke verdediging in een procedure. Wij staan voor u en uw zaak en pakken door als het nodig is.

Overheids(aansprakelijkheids)recht
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat geldt ook voor u als overheid. Bent u aansprakelijk gesteld of hebt u een dagvaarding ontvangen, dan kunt u op ons rekenen. Van advies tot (verweer in een) procedure, wij zijn er voor u. Onze kennis is up-to-date en praktisch toepasbaar.

Aansprakelijkheid van overheden voor besluiten en voor feitelijk handelen is een specialistisch vakgebied. Dit komt vooral door het samenspel van civiel- en bestuursrecht en de doorwerking van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Daarbij gaat het dan zowel om rechtmatig handelen (nadeelcompensatie) als onrechtmatig handelen. Ook als u te maken krijgt met bijvoorbeeld een beroep op verkrijgende verjaring, kunt u bij ons terecht.

Bestuursrecht
In het bestuursrecht staan met name besluiten van overheden centraal (zoals vergunningen, ontheffingen, subsidies, beslissingen m.b.t handhaving of openbaarmaking van informatie). Tegen de meeste besluiten van overheden staan rechtsmiddelen open, zoals bezwaar en beroep.

Het bestuursrecht is veelzijdig. Wij richten ons vooral op overheden maar staan ook bedrijven en particulieren bij. Het gaat om uiteenlopende kwesties op het gebied van:

 • Omgevingsrecht.
 • Wet open overheid/Wet openbaarheid van bestuur.
 • Handhaving.
 • Toezeggingen en informatieverstrekking.
 • Wegbeheer.
 • Nadeelcompensatie.
 • Subisidies.

Heeft u vragen over een (voorgenomen) besluit? Wij toetsen (vooraf) besluiten en signaleren voetangels en klemmen. Ook voeren en begeleiden wij bestuursrechtelijke (spoed)procedures voor overheden, (derde-)belanghebbenden of de bezwaarmaker. Wij houden nieuwe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en daarom kunnen wij u steeds voorzien van een passend en actueel advies, gebaseerd op de laatste stand van de wet- en regelgeving en jurisprudentie.

Bouwrecht (vanuit het perspectief van de (overheids)opdrachtgever)
Bouwrecht voor met name overheden vraagt kennis van en feeling met het specifieke belang van opdrachtgevers. Van kennis van de UAV-GC tot de DNR en van bouwtijdoverschrijding tot aansprakelijkheid voor gebreken.

Vanaf het moment dat een bouwplan tot ontwikkeling komt, kunnen wij u adviseren over de (contractuele) mogelijkheden. Ook wanneer de verhouding tussen betrokkenen onverhoopt verslechtert, adviseren wij u en waar nodig vertegenwoordigen wij u bij de rechter of een arbiter, uiteraard met oog voor alle belangen die meespelen in een bouwrelatie.

Staatssteunrecht
Wij hebben ruime ervaring met de advisering over de wijze waarop u contracten staatssteunproof kunt inrichten. Tevens kunnen wij u bijstaan in procedures op het gebied van staatssteun.

Staatssteun kan in allerlei situaties relevant zijn. Het geven van ongerechtvaardigd, niet-marktconform, voordeel aan ondernemingen door overheden kan verstrekkende gevolgen hebben. Met name onze staatssteunspecialist Paul Adriaanse, tevens universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, zal u deskundig adviseren over de mogelijkheden op het gebied van staatssteunrecht. Paul publiceert en doceert vooral op dit gebied.

Wet markt en overheid
Regelmatig adviseren wij overheden, veelal in samenwerking met ons Team aanbesteding en mededinging, over het uitoefenen van economische activiteiten in het kader van de Wet markt en overheid. Wij gaan na of de gewenste economische activiteit de toets van de Wet markt en overheid kan doorstaan.

Soms kan het algemeen belang vergen dat een overheid een economische activiteit uitvoert. Wij bekijken graag de mogelijkheden die de Wet markt en overheid biedt voor overheden om bepaalde diensten aan te (blijven) bieden. Onze kennis hierover is up-to-date en wij publiceren geregeld over de uitdagingen die de Wet markt en overheid met zich meebrengt. Met name onze compagnon Jolanda van Koeveringe-Dekker licht u vanuit haar specialistische kennis graag voor op dit gebied.

Waterschaps-/waterstaatsrecht
Het kunnen bijstaan van waterschappen vergt specialistische kennis, niet alleen van de waterbeheerstaken maar van het hele spectrum van toegepast privaat – en publiekrecht. De verhouding tussen verplichtingen en beleidsvrijheid is complex. Die specialistische kennis hebben wij in huis. Wij adviseren en vertegenwoordigen waterschappen en hoogheemraadschappen op uiteenlopende gebieden.

Wij procederen niet alleen regelmatig over de zorgplicht die op een waterbeheerder rust, maar adviseren ook onder meer over nadeelcompensatie, peilbesluiten, watervergunningen en kwesties inzake de Wegenwet. Met name onze compagnons Jan Jacobse en Ronald Pieterse hebben veel (landelijke) ervaring op dit gebied en helpen u graag.

Gemeenschappelijke regelingen
De samenwerking tussen gemeenten en andere (overheids)organisaties biedt veel mogelijkheden, maar vergt ook kennis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Niet alleen wanneer besloten wordt tot samenwerking kunnen wij u met waardevol advies bijstaan, maar ook wanneer de samenwerking even wat minder loopt of opgelopen spanningen zelfs tot een uittreding leidt.

Doordat wij met name overheden bijstaan, hebben wij oog voor de politiek- en bestuurlijk gevoelige aspecten die bij een samenwerking tussen overheden een rol spelen. Niet alleen brengen wij de juridische mogelijkheden binnen een samenwerking in kaart, wij houden ook rekening met belangen van een overheid ten opzichte van de samenwerkingspartners, de financiële impact van samenwerkingsconstructies en begrijpen dat een gang naar de rechter lang niet altijd de beste oplossing is.

Projectontwikkeling en grondexploitatie
Bij gebiedsontwikkeling komen veel juridische leerstukken samen en spelen veel aspecten een rol. Zo kunnen voorkeursrechten of onteigening ingezet worden en moeten afspraken goed en duidelijk vastgelegd worden in een (grondexploitatie)overeenkomst.

Wij zetten onze kennis op het gebied van ruimtelijke ordening, grondexploitatie en planologie graag voor u in om te komen tot een maatwerkoplossing. Wij staan vooral overheden maar ook projectontwikkelaars bij om te komen tot de realisatie van een project.

(Fundamentele) vrijheden en mediarecht
Tegenwoordig heeft (vrijwel) iedereen toegang tot internet en is een artikel in een oogwenk gepubliceerd en voor lange tijd voor iedereen vindbaar. In sommige gevallen is een publicatie onrechtmatig en kan de publicatie (reputatie)schade veroorzaken. Of een publicatie onrechtmatig is en of daartegen actie ondernomen kan worden, moet per geval bekeken worden. Daarvoor is actuele kennis van en ervaring met dit rechtsgebied onontbeerlijk. Ook bij (ongewenste) uitingen in andere media geldt dat wij u graag en deskundig begeleiden.

Wij kunnen u adviseren over de rechtmatigheid van een publicatie, zowel vóór de publicatie als erna. Wij geven u, indien gewenst, een procesadvies en wanneer de zaak zich daarvoor leent, schakelen we onze collega’s van het Team strafrecht in. Zo kunnen we u bij alle juridische aspecten rond onrechtmatige publicatie bijstaan.

Team overheid en aansprakelijkheid terreinen