Ons specialisme

Kenmerkend voor de inhoud van onze dienstverlening zijn gedegen branchekennis, kennis van de meest recente juridische ontwikkelingen in de betreffende branche en de vertaalslag van die kennis en ervaring naar een effectieve aanpak. Wij doen dat door korte lijnen met onze cliënten, perfecte bereikbaarheid (24/7), snelheid en daadkracht, waarbij de wensen van de cliënt steeds centraal staan. Behalve de vaktechnische juridische kaders speelt onze branchekennis en inzicht in het strategisch belang, een rol bij de advisering en het procederen. Door de langdurige relaties met onze cliënten levert dat een duidelijke meerwaarde op. Waar nodig wordt beroep gedaan op de specialistische kennis van andere teams (bijvoorbeeld op het gebied van omgevingsrecht, aanbestedings- en mededingingsrecht).

Onze specialisten

Terreinen
Wij zijn onder andere actief op de volgende gebieden:

 • Verbintenissenrecht.
 • Beslag en executierecht.
 • Aansprakelijkheidsrecht.
 • Franchisevraagstukken.
 • Rechtspersonenrecht (boek 2 BW).
 • Huurrecht:
  • (ver) huur van middenstands bedrijfsruimte (winkels, horeca etc).
  • (ver)huur van overige bedrijfsruimte (kantoren, praktijkruimten, zorgcomplexen).
  • Woonfraude.
  • Aanpak woonoverlast.
  • Indeplaatsstelling.
  • Gebrekenregeling.
  • Renovatie en dringende werkzaamheden aan de woning of gebouw.
 • Bouwrecht.
 • Circulair bouwen.
 • Grootschalige renovaties
 • Compliance en privacy (AVG)

Verbintenissenrecht
In het verbintenissenrecht worden verschillende juridische vraagstukken en rechtsfiguren geordend, zoals vertegenwoordiging van opdrachtgevers, de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid, maar ook de regelingen van (consumenten)koop, de wettelijke regels die bepalen hoe te handelen indien een contractpartij in gebreke blijft in de nakoming van verbintenissen uit een overeenkomst. Ook het optimaal inrichten van overeenkomsten wordt hieronder begrepen. Compacte en degelijke advisering waar u als cliënt direct verder mee komt.

Beslag en executierecht
Om uw positie op voorhand zeker te stellen ten opzichte van een debiteur, kunt u er veel belang bij hebben om zeker te stellen dat u ook daadwerkelijk betaald zult worden. Een conservatoir beslag is daarvoor de aangewezen weg en biedt u de kans om vanuit meer financiële zekerheid de vordering te incasseren. Indien er beslag onder u of uw debiteuren is gelegd, kan er veel aan gelegen zijn om de beslagen op te heffen. Wij hebben de kennis en ervaring om u bij te staan en zo snel mogelijk te onderzoeken hoe de beslagen opgeheven kunnen worden. Een kort geding kan daarvoor noodzakelijk zijn. Als ervaren procesadvocaten zijn wij u direct van dienst.

Aansprakelijkheidsrecht
Met het aansprakelijkheidsrecht krijgt iedereen te maken. Het roept bij contractvorming altijd de vraag op naar het beperken en uitsluiten van risico’s en opent ook altijd de discussie over garanties en verzekeringen (en eventueel bijverzekeren). Aansprakelijkheidsrecht kan ook een nuttig instrument zijn om u en uw onderneming tegen derden te beschermen. Het biedt de mogelijkheid om op treden tegen partijen die zich onrechtmatig naar u gedragen, en biedt een grondslag om schade vergoed te krijgen. Kortom, u komt het in allerlei omstandigheden tegen. Wij zijn er vertrouwd mee.

Franchisevraagstukken
De afgelopen 15 jaar heeft ons Team zeer veel kennis en ervaring opgedaan in de rechtsverhoudingen en juridische vragen die zich voordoen op het gebied van franchise. Ons Team heeft een grote proceservaring in dit werkveld en is tot in de kleinste details ingevoerd in de cruciale discussies die dit veld beheersen, zoals de waarde die toegekend moet worden aan omzetprognoses die voorafgaand aan de contractvorming tussen franchisegever en -nemer worden uitgewisseld. Ook de specialistische kennis van het huurrecht die hieraan verbonden is, is binnen ons Team aanwezig.

Rechtspersonenrecht
De rechtspersoon (BV, NV, vereniging (VvE)) is alom aanwezig in onze economie en dus komt u er ook veelvuldig mee in aanraking. Niet alleen kennis van statuten is belangrijk, maar ook van algemene wettelijke beginselen over hoe verschillende organen binnen de rechtspersoon zich tegen elkaar behoren te gedragen en op welke wijze een grotere groep leden van een VvE toch rekening dient te houden met de belangen van een kleinere groep. Ook bij het vernietigen van aandeelhoudersbesluiten kunnen wij u bijstaan.

Huurrecht
Onze sectie huurrecht adviseert en procedeert voor verhuurders (woningen, winkels bedrijfsruimtes), woningbouwcorporaties, maar ook voor overheden. Onze sectie huurrecht heeft ook het kennisplatform “Woon&Co” ontwikkeld, en organiseert in dat kader voor cliënten themabijeenkomsten en workshops die huurrecht gerelateerd zijn. Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn woonfraude, de aanpak van woonoverlast, gebrekenregeling en renovatie en dringende werkzaamheden aan de woning of gebouw. De bijeenkomsten worden op verschillende plaatsen in het land georganiseerd.

Bouwrecht (met name vanuit het ondernemersperspectief)
Aanneming van werk is in de wet geregeld, maar in de praktijk wordt ook met standaardregelingen gewerkt. Voor het klassieke model van aanneming van werk (opdrachtgever heeft zelf een ontwerp afkomstig van zijn architect en laat dat bouwen door de aannemer) is dat de AUV 2012, en op consumentenniveau de AVA 2013. Met die modellen zijn wij goed bekend, zowel in advies- als procespraktijk. De opdrachtgever kan echter zijn risico beperken door ontwerp en realisatie tezamen bij de aannemer onder te brengen; we spreken dan van “geïntegreerde contracten”. Een standaardregeling die daarbij hoort is de UAG-GC 2005; ook daar is onze sectie mee bekend. Wij kunnen opdrachtgevers adviseren over de vraag welke contractsvorm voor welk werk het meest geschikt is.

Vanuit het perspectief van de aannemer zijn wij toegerust om de (financiële en juridische) risico’s voor de aannemer te minimaliseren. Dat betekent ook dat wij in staat zijn om in de algemene delen van bestekken deze risico’s nog verder terug te dringen dan dat zij uit de toepassing van de UAV 2012 voortvloeien. Met andere woorden, waar de UAV 2012 een bepaalde risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kent, zijn wij in staat die ten gunste van de ene dan wel andere partij te optimaliseren. Onze bouwrechtspecialisten adviseren u hier graag over.

Circulair bouwen
Dat de natuurlijke hulpbronnen uitputtelijk zijn, wordt steeds duidelijker. Hergebruik van materialen op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau is dan ook een nieuw uitgangspunt in de circulaire economie, die inmiddels ook zijn weg heeft gevonden naar de bouw. Ons Team heeft ervaring met circulair bouwen en de valkuilen die dat in juridisch opzicht met zich mee brengt, zowel in verband met privaatrecht (opstalrechten) als met het publiekrecht (Bouwbesluit etc.). Ons Team overheid en aansprakelijkheid gaat dit najaar inhouse workshops verzorgen over de nieuwe Omgevingswet (2021), waarin circulair bouwen (net als in het aanbestedingsrecht) meer aandacht zal krijgen.

Grootschalige renovaties
Grootschalige renovaties of transities van bijvoorbeeld kantoorgebouwen naar studentenhuisvesting of zorginstelling hebben wij verschillende keren juridisch begeleid. Omdat we kennis van deze bouwprocessen hebben, zijn wij in staat om te voorzien in passende contractvorming met de aannemer die daar bij hoort. Onze sectie bouwrecht kan u adviseren bij het in kaart brengen van juridische risico’s en hoe die te beperken.

Compliance en privacy (AVG)

Wat is compliance?

Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het gaat over het nakomen van normen of het zich er naar schikken. Het begrip komt van het Engelse werkwoord to comply with, ofwel overeenstemmen met.

Compliance is geen specifiek rechtsgebied maar een methode van werken. Anders geformuleerd: werken volgens het boekje. Compliance omvat ook het toezicht op het werken volgens de regels. Het interne toezicht vindt plaats door een persoon die meestal de titel compliance officer draagt.

Wat is privacy?

Een van de belangrijke aspecten van compliance is de bescherming van de privacy, ook wel het recht om met rust gelaten te worden genoemd. Privacy gaat om de afscherming van persoonsgegevens, het eigen lichaam, de woning of leefruimte, en het familie- en gezinsleven. Privacy omvat ook het recht om vertrouwelijk te communiceren, zoals via brief, telefoon en e-mail.

Welke regelgeving betreft het?

Compliance ziet vooral op de naleving van financiële regels, ter voorkomen van boekhoudschandalen zoals Enron en Ahold. Maar compliance ziet bijvoorbeeld ook op bescherming van persoonlijke gegevens, mededinging en aanbesteding, veiligheid op de werkvloer en de zorg voor het milieu.

De relevante wetgeving bestaat uit onder meer de Wet Financieel Toezicht (WFT), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Mededingingswet, de Aanbestedingswet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.

Ondernemingen, instellingen en overheden kunnen op basis van deze regelgeving externe toezichthouders over de vloer krijgen, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Consument en Markt (ACM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wat kunnen wij bieden op het gebied van compliance en privacy?

Justion kan met betrekking tot compliance en privacy ten eerste advies geven over de toepasselijke regelgeving en de juiste wijze van toepassing en implementatie daarvan binnen een organisatie. De advisering geschiedt op basis van een inventarisatie van de activiteiten van de organisatie en het vaststellen van de toepasselijke regelgeving. De uitkomst hiervan kan vastgelegd worden in een plan van aanpak ter implementatie en naleving van de relevante regelgeving.

Ten tweede kan Justion bijstand verlenen in het geval een toezichthouder een onderzoek instelt (in samenwerking met het Team strafrecht).

Ten derde kan Justion optreden in procedures die gevoerd worden tegen opgelegde sancties die vooral een bestuursrechtelijk karakter hebben, zodat in dit geval samenwerking gezocht wordt met het Team overheid en Aansprakelijkheid en het Team aanbestedingsrecht en mededinging. 

Team ondernemingsrecht en huur terreinen